Teollisuus: Reiferille heti kauppaa buukeista

  • Jaa:

Uusasi­akashank­in­taan kan­nat­taa vara­ta hyvä määrä resursse­ja – joko omia tai ostet­tu­ja. Reifer Oy etsi itselleen kump­pa­nia, joka tun­tisi teol­lisu­u­den alan hyvin ja ottaisi uusasi­akashank­in­nan lapi­o­työstä kopin.

- Alun perin lähdimme miet­timään kon­tak­toin­nin ostamista, kos­ka oma aikamme ei riit­tänyt jär­jestelmäl­liseen uusasi­akashank­in­taan. Tun­nis­timme tämän selkeäk­si kokon­aisu­udek­si, jon­ka pysty­imme ulkois­ta­maan, ker­too Reifer Oy:n toim­i­tusjo­hta­ja Las­si Otra­nen.

 

Otra­nen ker­too, että Snu­up valikoi­tui yhteistyökump­paniksi hyvän otteen­sa ansios­ta jo ensim­mäisessä tapaamises­sa. Hänet vaku­ut­ti eri­tyis­es­ti Snu­upin tapa ajatel­la ensisi­jais­es­ti asi­akkaan etua sekä tar­jo­tut alkua­jatuk­set, miten voimme olla avuk­si. Reifer­ille dedikoitu kon­tak­toi­ja Jyri Hakasa­lo ymmärtää alaa ja osaa kysyä arvokkai­ta jatkokysymyk­siä.

 

Räätälöity hinnoittelu asiakkaan toiveen mukaan

Pyrimme aina löytämään asi­akkaalle parhaan mah­dol­lisen yhteistyö­ta­van. Reiferin kanssa päädy­imme kat­so­maan yhdessä myös hin­noit­telua. Buukkaus­ta voi ostaa myös tun­ti­työnä tehtynä.

- Yhteistyö lähti heti liik­keelle odotusten mukaises­ti, en löy­dä moit­teen sijaa. Aikaisem­pi­in kon­tak­toin­nin koke­muk­si­i­ni hin­noit­telu on eri­lainen, kun ei ole palkkiopo­h­jainen, Otra­nen sanoo.

 

Kiitosta asiakaspalvelusta ja tuloksen mahdollistamisesta

Asi­akas­palvelumme ja pro­jek­ti­jo­htomme, Johan­na Toikan­der ja Heli Lim­nell, saa­vat eri­ty­is­main­in­nan Otraselta. Kysyt­täessä, miten voimme entis­es­tään paran­taa palvelua, Orta­nen pohtii pitkän tovin.

- Hyvä kysymys, en tiedä! Asi­akas­palvelu on hyvää, jopa kiitet­tävää, Otra­nen nau­rah­taa.

Buukkauk­sen hyö­dyn konkret­ian näkymisen nopeus yllät­ti mei­dät kaik­ki, kun Otra­nen ker­toi tehneen­sä kaup­paa tapaamisi­in jo ensim­mäisen kuukau­den aikana. Yleen­sä teol­lisu­udessa osto­pros­es­si on hie­man pidem­pi.

- Tulok­set ovat olleet hyviä, saimme heti sen mitä haimme. Muu­ta­ma kaup­paan johtanut asi­akku­uskin on jo saatu. Suosit­te­len Snu­up Oy:tä kau­pan­haluisille ja motivoituneille organ­isaa­tioille, oman koke­muk­sen mukaan teol­lisu­u­den alalle, Otra­nen ker­too.

 


Reifer Oy

Reifer on Kan­gas­niemel­lä sijait­se­va monipuo­li­nen ja palvel­e­va konepa­jay­htiö. Vahvim­mil­lan Reifer on vaa­tivien, mekaanis­ten ohut­levy­po­h­jais­ten kokoon­pano­jen valmis­tuk­ses­sa. Hei­dät on aiko­jen saatossa opit­tu tun­temaan nimeno­maan ruos­tu­mat­tomien ja haponkestävien rak­en­tei­den valmis­ta­ji­na, mut­ta nyky­isin toim­i­ti­lat mah­dol­lis­ta­vat myös raskaampi­en teräs­rak­en­tei­den valmis­tuk­sen koneis­tuksi­neen ja pin­takäsit­te­lyi­neen.

Tutus­tu Reiferi­in 

 


Katso myös!

Palve­lut: Buukkaus

Buukkauk­sen osto-opas

Teol­lisu­us 2021 ‑tutkimus ja raport­ti

Yhteystiedot