Snuup kokemuksia: Solmiokassa

  • Jaa:

Solmio® on uuden ajan mod­erni kas­sajär­jestelmä, lajin­sa nopein ja tehokkain. Solmio®-kassan avul­la pystyy paran­ta­maan asi­akas­palvelua ja lisäämään myyn­nin mah­dol­lisuuk­sia. Mitä buukkaus sai aikaan poikkeusti­lanteessa, kun uuteen kohderyh­mään piti päästä nopeasti?

Kos­ke­tus­näytölli­nen käyt­töli­it­tymä on help­po omak­sua ja ottaa käyt­töön aloil­la, joil­la työsken­telee paljon tilapäistyövoimaa ja osa-aikaisia työn­tek­i­jöitä. Myös kas­s­apäät­tei­den vuokraus­mah­dol­lisu­us tukee nopean, tehokkaan ja ket­terän myyn­nin tehokku­u­den lisäämistä.

 

Korona vaikutti merkittävästi myyntiin

Kas­sajär­jestelmien myyn­ti­in korona vaikut­ti merkit­tävästi, kun esimerkik­si kesän fes­tar­it joudut­ti­in peru­maan.

- Jouduimme hyvin nopeasti pen­etroi­tu­maan toimi­aloille, joille emme ole aiem­min markki­noi­neet. Fes­tar­it oli­vat iso osa myyn­tiämme, joten mei­dän piti saa­da nopeasti tun­net­tuut­ta muille aloille ja alueille, ker­too Solmiokas­san toim­i­tusjo­hta­ja Teemu Mäkelä.

Snu­upin tehoti­i­mi otti asi­as­ta kop­pia. Suun­nit­telu­palaveri toteutet­ti­in nopeasti muu­ta­man päivän varoi­tusa­jal­la ja buukkauk­sen soitot läh­tivät liiken­teeseen seu­raa­vana päivänä.

- Olemme pieni yhtiö, joten meil­lä nopeus on valt­tia. Ymmär­rämme, että täl­laises­sa tilanteessa aikaikku­nat ovat pieniä ja ihmiset varovaisia, joten mei­dän on pakko jät­tää vatvom­i­nen ja lähteä töi­hin. Tämän mah­dol­lis­taa mei­dän aidosti ajatel­lut kon­tak­toin­nin vai­heet, jois­sa jokainen tietää oman vas­tu­ualueen­sa. Kon­tak­toin­ti toimii kuten viesti­juok­su, ei tarvitse arpoa mitä tehdään, kun kapu­la tulee omaan käteen, ker­too Solmiokas­san asi­akku­ud­es­ta vas­taa­va, Snu­upin osakas Tiina Salmi­nen.

 

Buukkaus toi vakuuttavia tuloksia

- Tulok­set oli­vat hyviä ja sitä mitä luvat­ti­in. Saimme buukkei­hin myös suo­raan kaup­paa, osa kätel­lään muu­ta­man kuukau­den päästä ja lop­ut viimeistään ensi vuon­na. Asi­akas­määränä täs­mäisku oli pieni, mut­ta eurois­sa merkit­tävä, Teemu Mäkelä ker­too.

- Suosit­te­len Snu­u­pia yri­tyk­selle, jol­la on valmis tuote, jota ei tarvitse hävetä. Etenkin, jos tun­net­tuus on huono tai sitä ei ole. Itse saimme tun­net­tuut­ta täysin uusil­la aloil­la – ensin lähti kir­je, sen jäl­keen soit­to. Tämä oli tiukkaan seg­ment­ti­in todel­la tehokas liike. Solmiokas­sa tiede­tään siel­lä nyt. Hal­pa tämä ei ollut, mut­ta väitän, että jos tun­net­tuutemme oli näis­sä seg­menteis­sä aiem­min viiden pros­entin luokkaa, nyt se on 70–80%, Teemu jatkaa.

 

 


 

Lue lisää Snu­upin buukkauk­ses­ta ja liid­i­tuotan­nos­ta täältä.