Snuup kokemuksia: Timo Kanerva, LKV

  • Jaa:

Sisällöntuotanto: keskustelu kirkastaa blogeja

Timo Kan­er­va on helsinkiläi­nen kiin­teistön­välit­täjä, joka tekee työtään pysytellen kiin­ni maail­man menos­sa. Hänelle tut­tu­ja työkalu­ja ovat tekoä­ly, some ja mon­et muut moder­nit kau­pan ja myyn­nin väylät. Snu­up aut­taa Tim­oa kir­joit­ta­maan blo­ge­ja, jot­ka ovat luk­i­jalle hyödyl­lisiä.

Alun perin Timo Kan­er­va etsi apua Insta­gramin ylläpi­toon ja pohti ulkop­uolisen ”somet­ta­jan” hyö­tyä Linke­dInis­sä. Postauk­sen bon­gasi Snu­upin Tiina Salmi­nen. Jo ensim­mäi­nen keskustelu vei punaisen lan­gan jäljille – ajatuk­set ja kemi­at osui­v­at yhteen.

- Kävin lounaal­la use­am­man sisäl­lön­tuot­ta­jan kanssa ja jotenkin ehdote­tut suun­nitel­mat tun­tu­i­v­at turhan mas­si­ivisil­ta tarpeeseen näh­den. Halusin myös yhteistyökump­panin, joka EI ollut aikaisem­min työsken­nel­lyt kenenkään kiin­teistön­välit­täjän kanssa, kos­ka halusin lähteä liik­keelle puh­taal­ta pöy­dältä. Halusin pitää myös kaiken julka­ista­van tiukasti omas­sa ohjauk­ses­sa ja Tiinan tapa läh­estyä aihet­ta pienin aske­lin tun­tui juuri sopi­val­ta. Asete­taan tavoit­teet, aloite­taan pien­esti ja kat­so­taan mitä tapah­tuu, Timo Kan­er­va ker­too.

 

Sään­nöl­liset ja rön­sy­ilevät jut­tutuokiot puhe­limes­sa sai­vat aikaan täysin eri­laisen idean

Somen ylläpi­to ei kuitenkaan lop­pu­jen lopuk­si muo­dos­tunut palveluk­si, vaan aja­tus hyö­tyä tar­joav­ista artikkeleista ja blo­geista some­julka­isuiden selkäran­gak­si lähti laukkaa­maan.

- Halu­amme tuot­taa arvokas­ta sisältöä niin asun­non osta­jille kuin myyjillekin. Itsekin olen ollut osta­jan saap­pais­sa, eikä ne saap­paat ole kovin muka­vat jos ei asioista tiedä. Aina ei kehtaa edes kysyä, joten kysyn niitä ”tyh­miä” kysymyk­siä kaikkien puoles­ta. Näin syn­tyy aidosti tärkeitä ja hyvä blo­ge­ja, Tiina ker­too.

 

Miten sisällöntuotanto toimii?

Yhteistyö on ajan saatossa saanut omat uomansa, joi­ta aika ajoin suun­nitel­laan ja kehitetään. Tiina haas­tat­telee Tim­oa, syn­tyy hyvää keskustelua ja oival­luk­sia, joista syn­tyy blo­gin runko. Timo täy­den­tää artikke­lia ja vie sen sivuilleen ja someen.

- Tiinan kanssa on help­po työsken­nel­lä. Hän kuun­telee ja tuo omia näke­myk­siään rak­en­tavasti ja ennen kaikkea sieltä asun­non osta­jan ja myyjän näkökul­mas­ta. Hul­lutkin ideat kyp­syvät toteutet­taviksi lyhyen rupat­telun jäl­keen ja tun­tuu, että kaik­keen toteu­tuk­seen löy­tyy tek­i­jä verkos­tos­ta. Tiina lait­taa myös itsen­sä peli­in, jos­ta todis­teena tämä viimeisin haas­tat­telu vide­ol­la, Timo Kan­er­va nau­rah­taa.

 

Tarvetta apukäsille?

Suosit­te­len lämpimästi otta­maan reip­paasti yhteyt­tä Tiinaan, kun on tarve apukäsille, oli­pa sit­ten kyseessä isom­pi tai pienem­pi pro­jek­ti. Paras­ta tässä on, ettei sul­la tarvitse edes olla lop­pu­un saak­ka valmista aja­tus­ta, kos­ka kyl­lä se siitä sit­ten muotoutuu, Timo Kan­er­va sum­maa.

Kehi­tys­täkin tapah­tuu. Innos­tu­imme kuvaa­maan haas­tat­telupros­essin, jon­ka voit kat­soa alta. Videosta syn­tyneen blo­gin voit lukea Tim­on blo­gista klikkaa­mal­la tästä.

 

 

 

Lisää sisäl­lön­tuotan­nos­ta voit lukea täältä tai ottaa suo­raan yhteyt­tä.