VuokraCMO: Mistä on kyse ja mitä se maksaa?

Oikean­laisen kohderyh­män tavoit­ta­mi­nen on yksi tärkeim­mistä yri­tyk­sen hengis­sä pysymisen kul­makivistä. Aikaa tai osaamista markki­noin­nille ei kuitenkaan aina ole ja hel­posti oste­taan sieltä sun täältä main­ok­sia sen kum­mem­min asi­aa ajat­telemat­ta. VuokraC­MO on hyvä ratkaisu, kun kai­vataan osa-aikaista markki­noin­nin kapel­limes­taria.

Siir­ry VuokraC­MO palvelu­sivulle

Mitä vuokraCMO tarkoittaa?

VuokraC­MO on tulos­vas­tu­ulli­nen markki­noin­nin (ja myyn­ninedis­tämisen) ammat­ti­lainen tai ammat­ti­lais­ten tii­mi, jol­la on jo koke­mus­ta taustal­la. CMO tarkoit­taa Chief Mar­ket­ing Offi­ce­ria, eli suomek­si markki­noin­ti­jo­hta­jaa/-pääl­likköä. CMO on siis vuokra­jo­hta­ja, joka kulut­taa penkkiä vain tarvit­taes­sa. 

Mitä vuokraCMO tekee?

Vuokrat­tu markki­noin­ti­jo­hta­ja tekee niitä asioi­ta, mitä sinä et ehdi, osaa ja/tai jak­sa. Hän tekee markki­noin­nin bud­jetin, päivit­tää net­ti­sivu­ja, ostaa main­ok­set, vahtii liidikoneis­toa, muo­dostaa ja käyn­nistää kam­pan­jat, päivit­tää sosi­aal­ista medi­aa ja paljon muu­ta, mitä yhdessä sovitte hänen pöy­dälleen kuu­lu­van. Yleen­sä hän myös käy johto­ryh­män kok­ouk­sis­sa vähin­tään ker­ran kvar­taalis­sa ker­tomas­sa markki­noin­nin kuu­lu­miset (toki kuukausir­a­port­ti tulee taval­liseen tapaan). 

Mitä vuokraCMO maksaa?

Yksinker­tainen vas­taus on: vähem­män kuin CMO-tason markki­noin­ti­ammat­ti­laisen palkkaami­nen. Snu­upin CMO laskut­taa työstään tun­ti­työnä toteu­tunei­den tun­tien mukaan. Tun­timäärät sovi­taan sopimuk­ses­sa tarpeen mukaan esimerkik­si 20h / kk. 

Palvelun myötä teemme yksinker­taisen markki­noin­nin kulubud­jetin, jos­sa on myös CMO-tun­nit eritel­tynä. Bud­jet­ti voi näyt­tää esimerkik­si tältä (esimerkkiku­vas­sa PK-yri­tyk­sen kol­men kuukau­den kulubud­jet­ti, joka aidos­sa laskel­mas­sa jatkuisi jouluku­ulle saak­ka).

Vuokra­jo­hta­ja tarkkailee kuukausit­tain bud­jetin kulu­mista. Tyyp­il­lis­es­ti markki­noin­tibud­jet­ti las­ke­taan mukaan koko yri­tyk­sen liike­toimin­nan bud­jet­ti­in, jol­loin CMO voi sopimuk­sen näin sal­lies­sa käyt­tää käyt­tämät­tä jäänyt­tä bud­jet­tia myöhem­min esimerkik­si isom­man kam­pan­jan tekoon. VuokraCMO:n tun­tei­hin ei kuu­lu ostopalve­lut, kuten lehti­main­ok­set tai Google-markki­noin­nin medi­a­bud­jet­ti. Nämä ovat silti kulu­ja, jot­ka tuli­si­vat joka tapauk­ses­sa henkilön palkan päälle.

Vuokrajohtajuus vs. palkkaus

Vuokra­jo­hta­ju­u­den etu­ja ovat jous­tavu­us, kus­tan­nuste­hokku­us ja kokon­aisen tiimin ammat­ti­taito yhden ihmisen sijaan. Meil­lä Snu­upil­la VuokraC­MO käyt­tää hyväk­si tiimin osaamista ja tun­nit voidaan jakaa esimerkik­si sisäl­lön­tuot­ta­jan, Google-asiantun­ti­jan ja tutkimus­ra­por­toi­jan kesken. VuokraC­MO on siis tilat­ta­va palvelu yhden ihmisen palkkaamisen sijas­ta. 

VuokraC­MO saat­taa myös saa­da mm. lehti­main­ok­sista medi­a­toimis­toalen­nuk­sia, joi­ta palkat­tu markki­noin­ti­jo­hta­ja/-pääl­likkö ei saa. CMO:n verkos­to on laa­ja, hänel­lä on tutut myyjät ja valmi­ik­si kil­pailute­tut (laatu vs. hin­ta) kump­panu­udet.

Vuokrat­tu markki­noin­ti­jo­hta­ja tekee myös mielel­lään töitä asi­akasyri­tyk­sen tiimin kanssa, eri­tyis­es­ti myyn­nin kanssa. Usein käykin niin, että CMO on enem­män osa omaa tiim­iä, kuin ulkop­uo­li­nen asiantun­ti­ja. 

Kenelle vuokraCMO sopii?

Nim­i­tys saat­taa hel­posti kuu­lostaa siltä, että CMO sopii vain isoille yri­tyk­sille, mut­ta vuokrat­tu markki­noin­ti­jo­hta­ja sopii minkä kokoiselle yri­tyk­selle tahansa. Suosit­telemme kuitenkin min­imis­sään 10h/kk, jol­la voidaan jo selkeyt­tää markki­noin­tikus­tan­nuk­sia, kar­sia turhia markki­noin­tikanavia, vas­ta­ta markki­noin­nin myyn­tipuhelui­hin, kir­joit­taa blo­gi kuukaudessa ja päivit­tää sosi­aal­ista medi­aa. Alhaisim­mil­laan markki­noin­nin apukädet katso­vat esimerkik­si Google-kam­pan­jan perään pari tun­tia kuukaudessa (kyl­lä, niitä kam­pan­joi­ta kuu­luu huoltaa ja hoi­va­ta, aivan kuten autoa).

Tyyp­il­lisin VuokraCMO:n asi­akas on kasvuyri­tys. Eri­tyis­es­ti kasvuyri­tyk­sis­sä kan­nat­taa CMO:ksi vali­ta myyn­tiä ymmärtävä henkilö tai tii­mi. 

Toinen tyyp­illi­nen ryh­mä ovat vakavaraiset PK-yri­tyk­set, jot­ka tavoit­tel­e­vat parem­paa viestin­tää, kus­tan­nuste­hokas­ta ja järkevää markki­noin­tia sekä brändin raikas­tamista. 

Kiinnostuitko?

Olisiko vuokraC­MO se, mitä etsitte? 

Voit vara­ta mak­sut­toman 30min spar­rausa­jan klikkaa­mal­la alla ole­via linkke­jä. Mietitään yhdessä, miten voimme olla teille avuk­si.

Tiina (liidikoneis­tot, strate­gia, sisäl­lön­tuotan­to)

Johan­na (markki­noin­nin selkey­tys, kana­vat, Google-markki­noin­ti)

Sinua saattaa kiinnostaa..
Vuokra CMO

VuokraC­MO kulut­taa penkkiä vain tarvit­taes­sa! Markki­noin­nin kulut, kana­vat ja tavat järjestyk­seen.

Lue palvelus­ta

Liidejä kotisivuilta

Lead­feed­er tun­nistaa yri­tyskäyt­täjät ja tuot­taa liide­jä myyn­nille. Lue, kenelle LF mielestämme sopii!

Lue palvelus­ta

Uudet kotisivut

Kaipaa­vatko verkko­sivut päiv­i­tys­tä? Uusimme net­ti­sivut, asen­namme rajap­in­nat ja koulu­tamme tei­dät käyt­tämään sivu­janne.

Lue palvelus­ta