Liidituotannon ABC

Liidi tarkoittaa potentiaalista asiakasta. Mistä liidejä voi saada, mitä hyötyä liidituotannon ulkoistamisesta on ja mitä se maksaa? Kerromme vinkkejä liidien saamiseen itse tai kumppanin kanssa.

Liideistä on puhut­tu mod­ernissa myyn­nis­sä jo pitkään. On ole­mas­sa kokon­ainen asi­akas­ryh­mä, jol­la on tiedostet­tu tai tiedostam­a­ton tarve ostaa tar­joa­masi palvelui­ta. Nämä asi­akkaat eivät silti vält­tämät­tä tunne sin­ua. Mikä avuk­si?

Liid­i­tuotan­non järkeistämi­nen, organ­isoin­ti ja käytän­töön­pano on erit­täin kus­tan­nuste­hokas­ta oikeil­la työkaluil­la ja oikei­den kump­panei­den kanssa. Liide­jä voidaan saa­da puhe­linkon­tak­teista, somes­ta, koti­sivu­sisäl­löstä tai vaikka­pa puskara­dios­ta.

Mis­tä sit­ten tietää, mikä tapa on itselle paras? Myös tähän — kuten mon­een muuhunkin myyn­nin asi­aan — pätee sama lainalaisu­us: yksit­täiset keinot eivät tehoa, ellei kokon­aisu­us ole kun­nos­sa.

 

Liidejä kotisivuilta

Koti­sivut ovat yksi yri­tyk­sen tärkeim­mistä käyn­tiko­rteista ja infor­maa­tion lähteistä. Todel­la mon­et seu­raa­vat kävi­jöitä esimerkik­si Google Ana­lyt­ic­sista, mut­ta lop­pu­jen lopuk­si jalosta­mat­tomat numerot ovat vain kiva tietää-infoa. Voit aloit­taa numeerisen tiedon jalostamisen seu­raav­il­la kysymyk­sil­lä:

  • Mik­si he käyvät sivuil­lasi?
  • Mitkä asi­at siel­lä kiin­nos­taa?
  • Miten saat ihmiset otta­maan sin­u­un yhteyt­tä?

Koti­sivu­jen kävi­jäseu­ran­taa tarkem­pi ja liid­i­tuotan­non kannal­ta huo­mat­tavasti parem­pi ratkaisu on markki­noin­nin automaa­tio yhdis­tet­tynä tun­nis­tuk­seen. Täl­laisia palvelui­ta ovat mm. Active Cam­paign, Lead­feed­er ja koti­mainen Vine. Kaik­ista edel­lä­maini­tu­ista saat puolueet­toman ver­tailun meiltä.

Varaa aika ver­tailu­un

 

Ulkoistettu markkinakartoitus

Tiedätkö var­masti kaik­ki kohderyh­mäsi poten­ti­aaliset osta­jat? Tiedät ehkä määrit­teet, eli onko kohderyh­mäsi kohteel­la töis­sä vaikka­pa yli 50henkilöä, mis­sä he sijait­se­vat, mikä on liike­vai­h­to. Tämä on hyvä asia — se ker­too, että olet selvit­tänyt tarkem­min kohderyh­määsi. Tiedätkö kuitenkaan kohderyh­män tämän het­ken tarpeista?

Me teemme päivit­täin eri­laisi­in kohderyh­mi­in markki­nakar­toi­tus­ta, jon­ka tavoit­teena on selvit­tää suures­ta mas­sas­ta poten­ti­aaliset osta­jat. Kysymme kysymyk­siä, jot­ka ker­to­vat sin­ulle mah­dol­lisim­man paljon asi­akkaas­ta. Kysymme vielä kar­toituk­sen päät­teek­si, halu­aako hän tava­ta tei­dät tai saa­da muu­ta lisäin­foa. Tut­tu ter­mi, buukkaus, on sinäl­lään hyvä, mut­ta me viemme sen hie­man pidem­mälle myyjän näkökul­mas­ta.

Lue buukkauk­sen osto-opas

Itse tehtynä markki­nakar­toi­tus kuu­lostaa ehkä alku­un helpol­ta, mut­ta siihen on syyn­sä, mik­si yri­tyk­set ulkois­ta­vat kon­tak­toin­nin ja ihmiset tien­aa­vat elan­ton­sa puhe­limes­sa puhu­mal­la.

 

Liidejä somesta

Kovin kohkataan nyt sosi­aalis­es­ta medi­as­ta. On harhalu­u­lo, että yri­tyk­sel­lä pitää olla kaik­ki sosi­aalisen medi­an kana­vat käytössä. Siihen, mis­sä somes­sa sin­un pitäisi näkyä, löy­tyy vas­taus kysymyk­ses­tä: mis­sä kohderyh­mäsi liikkuu? Muista kuitenkin, että työn­imik­keestämme huoli­mat­ta olemme kaik­ki pohjim­mil­tamme kulut­ta­jia.

Pienyrit­täjän kan­nat­taa myös miet­tiä, mihin resurssit riit­tää. Mon­et meille someyl­läpi­don ulkois­taneista sanovat suo­raan, ettei aika yksinker­tais­es­ti riitä päivit­telemään Face­bookkia tai Linke­diniä. Tämä on ihan nor­maalia, eikä asi­as­sa ole mitään hävet­tävää. Tärkein­tä on, että sosi­aal­ista medi­aa pide­tään yllä niis­sä kanavis­sa, mis­sä poten­ti­aaliset asi­akkaat liikku­vat.

 

Messut ja muut tapahtumat

Mes­sut ja tapah­tu­mat muutenkin ovat lii­di­en kul­takai­vok­sia. Mes­suil­la pääsään­töis­es­ti liikkuu asi­as­ta kiin­nos­tunei­ta henkilöitä. Älä jää piiloon mes­supöy­dän taakse puhe­lin kouras­sa, vaan ter­ve­h­di ihmisiä innos­tuneesti. Kuka tietää, seu­raa­va ohikulk­i­ja saat­taa olla seu­raa­va iso diil­isi!

Pidä käyn­tiko­rt­te­ja ja esit­teitä matkas­sa. Ker­ro tar­jon­nas­tasi, mut­ta kyse­le ensin. Mes­suil­la ero­tut sil­lä, että kar­toi­tat keskustelukump­panisi tarpeen ytimekkäästi ja ker­rot, miten sin­un tuote tai palvelu voisi ratkaista hänen ongel­mat.

Jos print­ti­tuot­teet ovat lop­pu tai mietit mis­tä seu­raavak­si tilaan, suosit­telemme ekol­o­gista pain­o­taloa Plus­print­iä. Heiltä saat kaik­ki pain­o­tuot­teet pienistä tar­roista suurku­vat­u­losteisi­in. Snu­upin asi­akkaille omat asi­akase­dut!

 

Mitä tämä maksaa?

Bud­jet­ti kan­nat­taa kat­soa investointi­na, ei kulu­na. Meil­lä yleisim­min asi­akkaiden bud­jetit kuukausi­ta­sol­la ovat 700‑4500€, kun taas isom­mis­sa main­os­toimis­tois­sa voi hin­ta nous­ta isom­mak­si. Lop­ulli­nen hin­ta riip­puu paljon siitä, mitä halu­at tehtävän — ja mitä pitää tehdä.

Liid­i­tuotan­non ulkois­tamises­sa on paljon hyö­tyjä. Saat enem­män aikaa työhösi, kun sin­ulle lähetetään kon­tak­toitavak­si vain oikeasti kiin­nos­tuneet poten­ti­aaliset asi­akkaat. Tekem­i­nen on jatku­vaa ja johdon­mukaista, tavoit­teet täyt­tyvät helpom­min kuin sil­loin, kun itse teet “kun ehdit”.