Ulkoistettu markkinointipäällikkö konsernissa vaatii johtajien tuen

Main­os­toimis­ton käyt­tämi­nen liike­toimin­nas­sa on hyvin yleistä ja tut­tua. Ulkois­tet­tu markki­noin­tipääl­likkö tai markki­noin­ti­jo­hta­ja onkin sit­ten suh­teel­lisen uusi jut­tu. Markki­noin­tipääl­likön vuokraami­nen onnis­tuu, kun muu­ta­ma jut­tu on kohdal­laan.

Markki­noin­tipääl­likön tai markki­noin­ti­jo­hta­jan vuokraami­nen, eli CMO-palvelun ost­a­mi­nen, on suh­teel­lisen riskitön tapa hoi­dat­taa markki­noin­ti­asi­at. Pros­es­si hyvin toteutet­tuna itsessään ei eroa sisäisen markki­noin­tipääl­likön rekry­toin­nista, etenkään näin hybridi­aikana. Työ­sopimuk­sen tilal­la on vain sopimus kah­den yri­tyk­sen välil­lä, mikä taasen tuo esimerkik­si riski­helpo­tus­ta esimerkik­si sopimuk­sen päät­tämiseen. Sen itsen­sä osues­sa tuulet­timeen, VuokraCMO:ta ei tarvitse kam­meta ulos YT-neu­vot­teluin, vaan ilmoi­tus sopimuk­sen päät­tämis­es­tä riit­tää.

 

CMO sopimus

Sopimuk­ses­sa, tai parem­minkin sen liit­teis­sä, yleen­sä sovi­taan, mil­laisia tehtäviä CMO tekee ja mil­laiset resurssit hänel­lä on käytössään.

Resurs­seil­la tarkoite­taan

 • rahalli­nen bud­jet­ti (vuo­den markki­noin­tibud­jet­ti)
 • ajalli­nen bud­jet­ti (esim. 40h/kk)
 • tii­mi (onko johdet­tavia)
 • aiem­mat mate­ri­aalit (ohjeis­tuk­set, grafi­ikat)
 • työka­lut (koti­sivu­a­n­a­lyti­ik­ka, sähkö­pos­tivi­estin­tä, puhe­lin­nu­mero, eri­laiset apit ja sof­t­at)

Jois­sain tapauk­sis­sa CMO:lle annetaan vapaat kädet ja kan­si­olli­nen eri­laisia mate­ri­aale­ja, mikä sekin on ihan fine. Ensim­mäi­nen kuukausi menee kuitenkin pere­htyessä.

 

CMO:n perehdytys

Kuten aina, kun uusi henkilö astuu palveluk­seen, myös sopimusjo­hta­ja tulee pere­hdyt­tää. Mieluiten lähi­to­teu­tuk­se­na esimerkik­si viikon jak­so toimis­tol­lanne, mut­ta myös etäpere­hdy­tys onnis­tuu koke­neelta CMO:lta eri­no­mais­es­ti. Lähi­ta­paami­nen kan­nat­taa kuitenkin suun­nitel­la suht pian, jot­ta pois­te­taan kah­den organ­isaa­tion tun­tua tilanteesta.

CMO:n pere­hdy­tyk­sessä voidaan käy­dä läpi esimerkik­si

 • organ­isaa­tio­rakenne
 • aiem­min tehdyt asi­at
 • vas­tu­ullisu­us­su­un­nitel­ma
 • liike­toim­intas­trate­gia
 • ihmiset
 • lähi­t­ule­vaisu­u­den tapah­tu­mat

Johdon tuki CMO:lle

Johdon tuki ja luot­ta­mus CMO:lle tulee näkyä yri­tyk­sen arjes­sa. Kos­ka sopimusjo­hta­jana toimi­va henkilö on vielä hyvin outo käsite ja hel­posti ver­rat­tavis­sa main­os­toimis­ton toim­intaan, yri­tysjo­hdon tapa käsitel­lä ulkois­tet­tua resurssia on kri­it­ti­nen. Henkilöstön ja eri­tyis­es­ti eri toimis­to­jen suh­tau­tu­mi­nen ulkoiseen CMO:hon vaikut­taa koko sopimuk­sen toimivu­u­teen.

Johdon tulee kohdel­la CMO:ta, kuin omaa henkilöstöä. Jät­täisitkö palkatun uuden markki­noin­ti-ihmisen kut­sumat­ta tykypäivi­in, pikku­joului­hin tai henkilökun­nan koulu­tuk­si­in? Et. Mik­si tek­isit niin sit­ten koko viestin­nästänne vas­taavalle henkilölle, joka eroaa palkatus­ta markki­noin­tipääl­liköstä vain sopimustyyp­il­lä?

 

Ole kiinnostunut markkinoinnista ja viestinnästä

Markki­noin­ti ja viestin­tä käsit­tävät esimerkik­si sosi­aalisen medi­an pre­senssin, asi­akasvi­estin­nän ja rekry­toin­tivi­estin­nän. Kun CMO on yri­tyk­sessä ”sisäl­lä” ja töitä tehdään johdon sekä henkilöstön kanssa tiim­inä, palet­ti toimii.

CMO ei kuitenkaan rasita henkilökun­taa tai johtoa palkat­tuun markki­noin­tipääl­likköön ver­rat­tuna yhtään enem­pää. Joskus jär­jestetään esimerkik­si kuvaus­päiviä yri­tysvideo­ta varten, joskus vas­tail­laan työ­nan­ta­jabrändin kyse­lyyn.

Anna palautet­ta, ehdo­ta, ideoi, kut­su CMO vaik­ka kuukausit­taiseen johto­ryh­mäkok­ouk­seen. Ker­ro CMO:lle, mitä kaipaat­te, mihin olette menos­sa, mitä tule­vaisu­u­den suun­nitelmia teil­lä on. Vain hei­jas­ta­mal­la markki­noin­nin tehtävät liike­toimin­nan strate­giaan, väl­tetään irton­ainen viestin­tä.

 

Kenelle CMO sopii ja mitä se maksaa?

Olemme olleet markki­noin­nin ulkois­tusyk­sikkö eri­laisille organ­isaa­tioille mitä eri­laisimpi­in tarpeisi­in. Pienem­mät organ­isaa­tiot kaipaa­vat vain jonkun, joka päivit­tää somekanavia ja hoitaa Google-main­on­taa, hie­man isom­mat organ­isaa­tiot kaipaa­vat enem­män bud­je­toin­tia, suun­nitel­mallisu­ut­ta, viestin­tää ja näke­mys­tä perustekemisen lisäk­si.

CMO-palvelun kulu­rak­en­teesta voit lukea täältä

Tarvet­ta markki­noin­ti­tyyp­ille? Varaa aika joko myyn­nin kalen­ter­ista tai keskustele vuokraCMO:n kanssa.