Buukkaus: 49% päättäjistä kokenut väkisinbuukkausta

 • etusivu
 • /
 • Yleinen
 • /
 • Buukkaus: 49% päättäjistä kokenut väkisinbuukkausta
Parhaimmillaan buukkaus on osa toimivaa myynnin ja markkinoinnin koneistoa, pahimmillaan se vahingoittaa mainettanne ihannekohderyhmässänne. Osta vastuullisesti, älä hinnan perässä. Vaadi laatua, älä määrää.

Kir­joit­tanut: Tiina Salmi­nen

Buukkaus jakaa mielip­iteitä, eikä näem­mä turhaan. Tein kyse­lyn Linke­dInis­sä kesäku­us­sa 2021: Oletko joutunut väk­isin­buukkauk­sen uhrik­si? Kyse­lyn lop­putu­los sai vihan kuo­hah­ta­maan. 49% kyse­lyyn vas­tan­neista on kokenut väk­isin­buukkaus­ta. Vas­taa­jia oli 417, eli enem­män kuin pienessä markki­nakar­toituk­ses­sa. 

Mitä on väkisin buukkaus ja miksi sitä ilmenee?

Väk­isin tehty buukkaus on har­voin myyn­tipo­ten­ti­aa­li­nen. Vaikkakin jotkut osaa­vat sanoa “ei”, aika usein san­o­taan, että soi­ta myöhem­min, lai­ta sähkö­pos­tia, no voihan se tul­la käymään. Int­tämistä, lahjon­taa, ja kyl­lä — ihan suo­raan hui­jaus­ta löy­tyy. Tapaamisia on “sovit­tu” mm. henkilön kanssa, joka ei ole edes yri­tyk­sessä töis­sä.

Yhdel­lä lauseel­la: väk­isin buukat­tu tapaami­nen ei ole tehty tei­dän etu silmis­sä. 

Taustal­la voi olla mitä vain. Yleen­sä kyseessä on sairaal­loisen tulosori­en­toitunut yri­tyskult­tuuri. Myös löysi­in buukkei­hin kan­nus­ta­vat palkkaus­mall­it ja huono joht­a­mi­nen ovat yleisiä syitä.

LinkedIn-postauk­sen kom­menteista löy­dät mitä hur­jimpia tari­noi­ta. Kan­nat­taa käy­dä luke­mas­sa.

 

Näin väkisinbuukkaus vahingoittaa yritystäsi

Henkilö, jolle buukkari on soit­tanut, on ollut soit­tolistal­la syys­tä: hänen edus­ta­ma yri­tys kuu­luu kohderyh­määnne (mikäli prospek­toin­ti on tehty oikein). Mitä veikkaat, mil­lainen mieliku­va poten­ti­aaliselle asi­akkaalle­si jää teistä, jos buukkaa­ja on suos­tutel­lut asi­akkaan otta­maan tapaamisen vaikka­pa lahjo­ma­l­la suk­laalevyl­lä? (Tosi­ta­ri­na muuten) Tai int­tänyt niin kauan, että asi­akas ottaa tapaamisen päästäk­seen eroon soit­ta­jas­ta? Brän­di­työtä tehneenä voin ker­toa, ettei ihan hirvit­tävän hyvää tee maineel­lenne omas­sa kohderyh­mässänne.

Jos brändin ja mieliku­van saanut kolaus ei vielä vaku­u­ta sin­ua, mietitään­pä numerois­sa. Kos­ka jokainen yri­tys on eri­lainen, annan sin­ulle yksinker­taisen laskukaa­van turhien buukkien hin­nas­ta. Laskukaa­va on toki kovin mus­tavalkoinen, mut­ta anta­nee sin­ulle hyvän kuvan kuluista.

 • Myyjän kulut / tun­ti * tapaamiseen käytet­ty aika (vink­ki: laske myös valmis­tau­tu­mi­nen, kir­jauk­set, sähkö­postien kir­joit­ta­mi­nen, ajo­matkat) 
 • + buukin hin­ta
 • * turhat tapaamiset

Joko mieti­tyt­tää? 

Ilmainen vink­ki muuten tähän kohtaan: Meil­lä Snu­upil­la käytetään Clock­i­fy-jär­jestelmää työ­tun­tien seu­raamiseen. Näkee aika näp­pärästi, mihin aikaa kuluu ja kuin­ka paljon. Perus­lisenssi on ilmainen, eikä mak­sulli­nenkaan konkurssi­in vie. Tsekkaa Clock­i­fy tästä.

Näin vältät huonon buukkauksen ostamisen

Dis­claimer alku­un: nämä ovat vinkke­jä — eivätkä takaa 100% ostamisen onnis­tu­mista. On kuitenkin muu­ta­ma jut­tu, mitkä sin­un tulee huomioi­da buukkaus­ta ostaes­sasi:

 • Pyy­dä ref­er­ensse­jä. Niiden ei tarvitse olla alal­tasi — buukkauk­sen perussään­nöstö toimii alalle kuin alalle. Toki toimi­alatun­te­mus on erit­täin paljon eduk­si.
 • Kat­so sopimus eri­tyisen tarkasti. Huomioi pikkuprän­tit. Vaa­di kir­jal­lise­na kaik­ki kulut ja kuin­ka pitkäk­si aikaa sopimus sin­ut sitoo. 
 • Odota näke­mys­tä ja ajatuk­siesi haas­tamista. Hyvä buukkaus­fir­ma aut­taa sin­ua koko myyn­tisi läpi, joskus vähän enem­mänkin.
 • Kysy, saatko käyt­töösi puhelu­nauhoit­teet. Tämä vähen­tää merkit­tävästi väk­isin­buukkauk­sen riskiä ja aut­taa myyjääsi valmis­tau­tu­maan tapaamiseen.
 • Mieti, onko perus­buukkaus sit­tenkään oikea ostos. Olisiko markki­nakar­toi­tus parem­pi? Markki­nakar­toituk­ses­sa keski­tytään enem­män markki­nan ostopo­ten­ti­aali­in, kuin tapaamisen sopimiseen. Tapaami­nen sovi­taan, mikäli asi­akkaal­la on aito tarve. Myös rapor­toin­ti on laa­jem­pi.
 • Pyy­dä ammat­ti­lainen apu­un ostamises­sa. Myös meiltä voit kysyä apua kil­pailu­tuk­seen.
 • Älä osta heti halv­in­ta. Tämä ei tarvinne seli­tys­tä?
 • Sovi viikkopalaver­it tai vähin­tään kuukausi­palaver­it. Kuun­nelkaa nauhoit­tei­ta ja tarkastelkaa kohderyh­mää, tuke­vaa markki­noin­tia ja myyn­nin syk­liä. Buukkaus­fir­ma on kump­pani, ei ulkois­tet­tu ongel­man­pois­ta­ja.

Muutetaanko yhdessä maailmaa?

Meil­lä tääl­lä Snu­upil­la on haave. Se on sel­l­ainen haave, ettei mei­dän enää koskaa tarvit­sisi kuul­la yhtäkään vihaa kuo­hut­tavaa tari­naa surkeista buukkauskoke­muk­sista. Se on sel­l­ainen haave, ettei mei­dän tarvit­sisi valaa uskoa buukkauk­sen toimivu­u­teen. Se nimit­täin oikeasti toimii, kun se tehdään oikein. Lue vaik­ka Reiferin tari­na.

Buukki­fir­man johta­jakol­le­ga, vetoan sin­u­un. Tar­joa asi­akkaille sitä mitä he osta­vat: myyn­tipo­ten­ti­aal­isia tapaamisia. Löy­dä selkärankaa ja moraalia sen ver­ran, että san­ot ei, jos et voi asi­akas­ta aut­taa. Tee laadun­valvon­taa ja kuun­tele puhelui­ta. Turhat tapaamiset vahin­goit­ta­vat niin sin­un yri­tyk­sesi mainet­ta kuin koko alaamme.

Buukkauk­sen osta­ja, vetoan sin­u­un. Osta laat­ua, älä määrää. Tavoit­tei­ta voi olla, mut­ta niitä ei saa tehdä täy­teen vain täyt­tämisen ilosta. Ota mielu­um­min muu­ta­ma hyvä vähem­män, kuin enem­män huono­ja. Anna buukkiyri­tyk­sen myyjän ja asi­akas­vas­taavasi tehdä työn­sä kanssasi. Anna hänen keskustel­la, etsiä, prospek­toi­da kanssasi yhdessä. Vaa­di puhelu­nauhoit­tei­ta (kyl­lä, ne on saatavil­la..) tai niiden yhdessä kuun­telua. Tunne buukkaa­jasi. Hän edus­taa yri­tys­täsi kohderyh­mässä, jon­ka sinä olet ker­tonut ole­van teille ihanteelli­nen. 

Loppusanat

Tarvit­setko apua luku­jen auk­i­laskemiseen? Voidaan kat­soa niitä yhdessä — luot­ta­muk­sel­la. Autan osta­maan parem­min nykyiseltä kump­panil­tanne tai voin ker­toa sin­ulle mei­dän tavas­tamme buuka­ta. 

Varaa aika ilman myyn­tiodotuk­sia täältä.

 

Kir­joit­tanut
Tiina Salmi­nen

Sinua saattaa kiinnostaa myös..
Buukkaus ja liidituotanto

Meille kon­tak­toin­ti ja buukkaus on enem­män, kuin tapaamisen tekemistä.

Lue lisää

Testissä: Leadfeeder
Oletko miet­tinyt, miten saat koti­sivuil­ta enem­män liide­jä myyn­ti­in tai vaikka­pa buukkauk­seen? Lead­feed­erin avul­la tun­ni­stat yri­tyk­set ja näet selailuhis­to­ri­an. Lue, kenelle Lead­feed­er mei­dän miel­stämme sopii ja nap­paa vähän parem­pi testi­jak­so käyt­töösi ilmaisek­si.

Lue lisää

Vuokra-CMO
Snu­upin vuokra-CMO kulut­taa penkkiä ja euro­ja vain tarvit­taes­sa. Hoi­da­ta koko markki­noin­tisi tulos­vas­tu­ullisel­la ammat­ti­laisel­la. Saatavil­la myös vuokramyyn­ti­jo­hta­ja.

Lue lisää