Google-markkinointi: Merkittävät parannukset kampanjahoidolla

Google-markkinointi kaipaa hoitoa, kuten jo aiemmassa blogissamme kirjoitimme. Tässä artikkelissa avaamme parannettuja tuloksia, jotka saatiin lisäämällä kampanjahoitoon tarkoitettujen tuntien määrää.

Kir­joit­tanut, Johan­na Toikan­der, Mar­ket­ing Spe­cial­ist

Bud­jet­timuu­tok­sia ei tehty, vain hoitoon tarkoitet­tu­jen tun­tien määrää lisät­ti­in kahdel­la tun­nil­la kuukaudessa. Google-markki­noin­ti voidaan tehdä use­assa eri kanavas­sa, joten pääsin kokeile­maan hoidon lisäämisen merk­i­tys­tä tulosten kannal­ta hyvin laa­jasti. 

Kyseisel­lä asi­akkaal­la on käytössään kuusi kam­pan­jaa: Dis­play (ban­ner­it), Youtube (video­main­on­ta) sekä per­in­teinen Adwords (haku­sana­main­on­ta). Aiem­min kuu­den kam­pan­jan hoitoon oli käytet­tävis­sä 2 tun­tia kuukaudessa, joka tun­tui pin­nan raapimiselta ja turhaut­taval­ta – jokaiseen kam­pan­jaan ei oikein ehtinyt paneu­tu­maan kun­nol­la.

Google-markki­noin­ti kaipaa esimerkik­si kam­pan­ja­muu­tosten vaiku­tuk­sen tutkimista mui­hin kam­pan­joi­hin, eri­tyis­es­ti Dis­playn ja Youtuben vaiku­tus­ta haku­sana­main­on­taan. 

Pyysin asi­akkaal­ta kol­men kuukau­den ajak­si kak­si lisä­tun­tia, eli yhteen­sä neljä tun­tia käytet­täväk­si kam­pan­ja­hoitoon. Ehto lisä­tun­tien jatkolle oli paran­nus tulok­sis­sa, joten ei muu­ta kuin tuumas­ta toimeen!

Tulok­set oli­vat juuri sen suun­taiset, kuin pitikin olla. Hie­man ehkä jopa itsekin yllä­tyin, miten paljon kak­si lisä­tun­tia vaikut­ti tulok­si­in! Google-markki­noin­ti parani asi­akkaal­la selkeästi.

Ver­tailus­sa kolme kuukaut­ta lisä­tun­neil­la (yht. 4h), kolme edel­listä kuukaut­ta aiem­mil­la tun­neil­la (2h) sekä vas­taa­va ajanko­h­ta viime vuodelta aiem­mil­la tun­neil­la (2h). 

1.1.22–31.3.22
Ver­taus samaan aikaan viime vuon­na

Klik­it 107  553
Klik­ki% 8,52%
Kokon­aisku­lu­tus 3087,15€

1.10.22–31.12.22
Ver­taus edel­liseen 3 kuukau­den jak­soon

Klik­it 182  789
Klik­ki% 16,09%
Kokon­aisku­lu­tus 2489,86€

1.1.23–30.3.23
Kam­pan­joiden hoito­tun­te­ja lisät­ti­in 2h/kk

Klik­it 257  558
Klik­ki% 35,43%
Kokon­aisku­lu­tus 2088,32€

Klik­it tarkoit­ta­vat koti­sivuille tul­lut­ta liiken­net­tä, klik­ki% näyt­tö­jen ja klikkauk­sien suhdet­ta ja kokon­aisku­lu­tus sitä euromäärää, joka klikkei­hin on upon­nut (Googlen medi­a­bud­jet­ti). Ver­tasi sit­ten samaan ajanko­htaan viime vuon­na tai edel­liseen kol­men kuukau­den jak­soon, klikkien määrä on kas­vanut hur­jasti, klikkipros­ent­ti kaksin-kolminker­tais­tunut ja kokon­aisku­lu­tuk­ses­sa euro­ja men­nyt 500‑1000 € vähem­män. Ei huano, sanos pori­laine!

Omaa työtään on aika vaikea välil­lä arvioi­da, hui­jarisyn­d­rooma nos­taa ajoit­tain päätään. Tätä kat­soes­sa uskallan kuitenkin väit­tää, että kan­nat­taa panos­taa ihan oikeasti siihen asiantun­ti­jan työhön. Liiken­net­tä sivuille saadaan tehokkaam­min, käytet­ty bud­jet­ti piene­nee vaik­ka otet­taisi­in huomioon lisät­ty­jen tun­tien kus­tan­nuk­set.

Tehdäänkö sama teille?

Google-markki­noin­ti voidaan hoitaa kokon­aan meiltä, tai hoitaa tei­dän oma­l­la Google Ads-tilil­lä ole­via kam­pan­joi­ta. Kysy hin­ta tei­dän kam­pan­joi­hinne myynti@snuup.fi tai soi­ta / What­sApp myyn­ti­in 044 901 8493 / Han­na.

Markki­noin­tipääl­liköt huomio! Saatavil­la myös eril­lisiä spar­raus­tun­te­ja, esimerkik­si 1 x kk. 

Lue myös: Pikaopas Google-markki­noin­ti­in ja Googlen kanavi­in, Google-main­on­ta onnis­tuu hoita­mal­la kam­pan­jaa